Lapsehoiuteenus

Teenuse sihtgrupp

Suure hooldus- ja abivajadusega kuni 18-aastased lapsed. Lapsehoiuteenust on õigus saada lapse hooldusõigust omaval isikul (lapsevanem, eestkostja) või lapse perekonnas hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

Teenuse eesmärk

Sotsiaalhoolekande seaduse § 451 lg 1 kohaselt on lapsehoiuteenuse eesmärgiks toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust. Lapsevanema toimetuleku toetamine hõlmab endas muudes igapäevaelu tegevustes osalemise soodustamist – töö otsimisel ja enese täiendamisel, vajadusel hoolduskoormusest puhkamisel, teiste pereliikmetega ja oma hobidega tegelemisel.

Teenuse kirjeldus

Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist – temaga rääkimist, lugemist, mängimist. Lapsehoidja järgib lapsevanema ja ka erialaspetsialistide poolt antud juhiseid ning nõuandeid lapse igapäevategevuste kohta. Sotsiaalhoolekande seaduses lapsehoiuteenusele kehtestatud nõuded ei võimalda lapsehoiuteenuse osutajal anda lapsele alusharidust.

Lapsehoidja viib läbi hooldustoiminguid arvestades lapse arengupotentsiaali ja päevarutiinide kujundamise vajadusega; vajadusel viib läbi õendustoiminguid koostöös tervishoiutöötaja ja lapsevanemaga; manustab ravimeid vastavalt ettekirjutustele; jälgib naha seisukorda ja vajadusel kasutab vastavaid hooldusvahendeid; kasutab ja hooldab lapse organismi funktsioneerimist toetavaid meditsiiniabivahendeid; kasutab konkreetse lapse jaoks sobivaid alternatiivkommunikatsiooni võimalusi; koostöös spetsialistide ja lapsevanemaga leiab lapsele sobivad ja arengut toetavad kommunikatsioonitasandid. Lapsehoidjal on õigus keelduda nakkushaigust põdeva lapse hoidmisest. Lapsehoidjal, kes töötab rohkem kui ühe lapsega, on kohustus keelduda hoidmast nakkushaigust põdevat last.

Lapsehoidja tegeleb lapsega teenuse osutamise kestel isiklikult. Lapsehoidja töö eesmärgiks on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut.

Suure hooldusvajadusega lapse hoidmisel on teenuse osutamiseks oluline põhjendatud info kogumine lapse erivajaduste kohta, hooliva ja salliva keskkonna loomine, füüsilise keskkonna loomine, sh abivahendite kasutamise toetamine, lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.

Teenuse osutamine

Teenust võib lapsele osutada ööpäevaringselt ja kõikidel nädalapäevadel, mil laps ei osale õppetöös haridusasutuses:

  • koolieelses eas ja koduõppel olev laps – päeval, õhtul, nädalavahetusel või ööpäev läbi;
  • põhiharidust omandav laps – pärast koolipäeva lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel ning koolivaheaegadel ja koolipäevadel, mil õppetööd ei toimu (näiteks haridusasutuse elektrikatkestus, külmapühad, lapse arstivisiidil käimine vmt);
  • noor, kellel on põhiharidus omandatud, aga kes ei ole kutseõppes – päeval, õhtul, nädalavahetustel ning vajaduse korral ööpäev läbi.

Teenuse osutamise koht

Lapsehoiuteenuse osutamiseks on vajalik tegevusluba. Üldjuhul osutab Valga Perekeskus Kurepesa lapsehoiuteenust teenuse osutaja ruumides (Kungla tn 12, Valga).