Põhimäärus

Valga Perekeskus Kurepesa põhimäärus

Vastu võetud 01.03.2019 nr 72

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk

Üldsätted

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Valga Perekeskus Kurepesa (edaspidi asutus) ametlik nimi ja asukoht, asutuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded, asutuse juhtimiskorraldus, asutuse finantseerimise alused, alused asutuse ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise kord.

§ 2. Asutuse nimi

Asutuse nimi on Valga Perekeskus Kurepesa.

§ 3. Asutuse asukoht

Asutuse aadress on Kungla tn 12, 68204 Valga linn, Valga vald.

§ 4. Asutuse õiguslikud alused

 1. Asutus on Valga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille asutamise otsustab Valga Vallavolikogu (edaspidi volikogu).
 2. Asutus on sotsiaalhoolekande asutus, mis osutab lastele, noortele ja lastega peredele sotsiaalteenuseid.
 3. Asutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.
 4. Asutuse tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistus.

§ 5. Sümboolika

 1. Asutusel on oma koduleht ning õigus kasutada Valga valla logoga või vapiga ja oma nimega pitsatit.
 2. Asutus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab asutuse juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

§ 6. Asjaajamise alused

 1. Asjaajamine asutuses toimub vastavalt asutuse asjaajamiskorrale, mille kinnitab juhataja oma käskkirjaga.
 2. Asutuse asjaajamise keel on eesti keel.

§ 7. Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja tühistamine

Asutuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tühistab volikogu.

2. peatükk

Tegevuse eesmärk ja ülesanded

§ 8. Tegevuse eesmärk ja ülesanded

 1. Asutuse eesmärk on tagada vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele turvaline kasvukeskkond ning toetada puuetega lastega ja toimetulekuraskustes peresid.
 2. Eesmärgist tulenevalt osutab asutus järgmisi teenuseid:
  • asendushooldusteenus (perekodu ja asenduskodu) vanemliku hoolitsuseta lastele;
  • järelhooldusteenus;
  • lapsehoiuteenus;
  • tugiisikuteenus puuetega lastele ja peredele;
  • turvakoduteenus abivajavatele lastele või vajadusel lapsele koos last kasvatava isikuga.
 3. Sõltuvalt vajadustest ja võimalustest võib asutus vastavalt seadusele osutada muid hoolekandeteenuseid lastele, noortele ja lastega perekondadele.
 4. Asutus võib osutada tasulisi teenuseid.

3. peatükk

Juhtimine

§ 9. Juhataja pädevus ja ülesanded

 1. Asutust juhib juhataja, kes tagab asutuse tulemusliku toimimise ja töö, arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise.
 2. Asutuse juhatajaga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu vallavanem või selleks tema poolt volitatud ametiisik.
 3. Juhataja:
  • korraldab asutuse tegevust vastavalt käesolevale põhimäärusele;
  • teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  • juhib asutuse kasvatus-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevust koostöös hoolekoguga;
  • tagab hoolekogu otsuste täitmise;
  • sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab lepingud, mis reguleerivad töösuhteid asutuses;
  • kinnitab asutuse struktuuri, koosseisu, töötajate ametijuhendid ja ning töö tasustamise alused eelarve piires;
  • kinnitab asutuse asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  • esitab vähemalt üks kord aastas asutuse tegevuse kohta aruande hoolekogule;
  • tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  • lahendab muid seadusega, käesoleva põhimäärusega ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi;
  • esindab asutust ning sõlmib asutuse nimel lepinguid ilma erivolitusteta oma pädevuse piires;
  • asutuse tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab juhataja seaduses ja põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju;
  • korraldab asutusele saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamise.
 4. Asutuse juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 10. Hoolekogu

 1. Asutusel on nõuandva juhtorganina alaliselt tegutsev hoolekogu, mille ülesandeks suunata, planeerida ja jälgida asutuse tegevust, arengut ja juhtimist.
 2. Hoolekogu põhiülesanneteks on:
  • jälgida laste heaolu ja õiguste ning põhivajaduste rahuldamiseks elutingimuste tagamist, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomist asutuses ning tegevust lapse ettevalmistamisel võimetekohaseks toimetulekuks iseseisvas elus;
  • asutuse arengukava ja teiste arendusdokumentide väljatöötamisel osalemine ja heaks kiitmine enne selle kinnitamist vallavalitsuses;
  • kooskõlastada asutuse eelarve projekt enne vallaeelarve suunamist volikogule vastuvõtmiseks ja ettepanekute tegemine vallavalitsusele asutuse rahastamise, vara ja arendamisega seotud küsimustes;
  • asutuse juhatajale ettepanekute tegemine asutuse sisemiseks töökorralduseks, personalijuhtimiseks, vara kasutamiseks ja arendustegevuseks;
  • jälgida asutuse tegevuse kohta saabunud kaebuste läbivaatamist;
  • kontrollida asutuse juhtimise korraldust ning eelarveliste vahendite ja vara sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist;
  • kooskõlastada asutuse põhimäärus ja asutuse tegevuse muutmine ja lõpetamine.
 3. Hoolekogul on oma põhiülesannete täitmiseks õigus:
  • kaasata hoolekogu töösse asutuse personali ning asjatundjaid ja eksperte väljastpoolt asutust;
  • saada informatsiooni ja tutvuda asutusesiseseks kasutamiseks olevate majandustegevuse dokumentidega ja laste kohta kogutud andmetega, seejuures on hoolekogu liikmel andmete saladuses hoidmise kohustus;
  • saada vastuseid ettepanekutele ja küsimustele asutuse juhatajalt ja vallavalitsuselt;
  • kooskõlastada asutuse tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine;
  • kooskõlastada asutuse juhatajaga töölepingu sõlmimine, muutmine või lõpetamine;
  • nimetada oma esindaja konkursikomisjoni juhataja vaba ametikoha täitmiseks;
  • informeerida vallavalitsust puuduste ilmnemisel asutuse töös.
 4. Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus. Hoolekogu on viieliikmeline ja hoolekogu koosseisu peavad kuuluma vähemalt üks vallavalitsuse esindaja, volikogu esindaja, asutuse töötajate esindaja ja asutust toetavate organisatsioonide esindaja.
 5. Hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, kelle valib hoolekogu oma liikmete hulgast. Hoolekogu esimeheks ei või olla asutuse töötajate, vallavalitsuse või volikogu esindaja.
 6. Hoolekogu võtab vastu otsuseid, annab seisukohti ja kooskõlastusi enamushääletusega koosolekul või hoolekogu liikmete poolt kirjalikus vormis. Hoolekogu koosoleku või kirjalike arvamuste esitamise korraldab hoolekogu esimees.
 7. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul või kirjalike arvamuste avaldamisel osaleb vähemalt üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees kokku uue koosoleku või kirjalike arvamuste avaldamise.
 8. Hoolekogu koosolekust võtab osa asutuse juhataja. Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta teised isikud hoolekogu esimehe loal.
 9. Hoolekogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

4. peatükk

Asutuse vara, finantseerimine ja järelevalve

§ 11. Asutuse vara

 1. Asutuse valduses olev vara on Valga valla omand.
 2. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

§ 12. Asutuse finantseerimine

 1. Asutuse tegevust finantseeritakse Valga valla eelarvest, tasuliste teenuste osutamisest ning muudest allikatest saadud vahenditest.
 2. Muudest allikatest saadud vahendid on laekumised riigieelarvest, teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute eraldistest ja annetustest.
 3. Asutuse poolt osutatavate teenuste hinna kehtestab vallavalitsus juhataja ettepanekul.
 4. Asutuse raamatupidamist korraldab vallavalitsuse rahandusteenistus vastavalt vallavalitsuse raamatupidamise sisekorra eeskirjadele.

§ 13. Järelevalve

Järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk

Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

§ 14. Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu seadusega ettenähtud juhtudel ja viisil.

6. peatükk

Rakendussätted

§ 15. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Leave a Reply

Your email address will not be published.