Ettepanekute ja kaebuste menetlemise kord

1.ÜLDSÄTTED

 1. Avalduste ja kaebuste menetlemise kord Valga Perekeskuses Kurepesa on koostatud selleks, et tõsta töötajate, laste ning koostööpartnerite rahulolu, turvatunnet ning parandada osutatavate teenuste kvaliteeti.
 2. Käesolev kord sätestab asutuse personali, laste ning teiste asutuse poole pöörduvate isikute ettepanekute ja kaebuste menetlemise korra, selgitades millal, kuidas ja kelle poole kaebuste korral on võimalik pöörduda.
 3. Käesoleva korra rakendamisel juhindutakse kehtivast seadusandlusest ning sotsiaalalatöötaja eetikakoodeksist.
 4. Töötajal, lapsel või tema seaduslikul esindajal või muudel isikutel ja asutustel on võimail esitada ettepanek või kaebus
  1. kirja teel aadressil Kungla 12, 68204 Valga;
  2. kirjalikult elektroonposti aadressile info@kurepesa.ee;
  3. suuliselt;
  4. kirjalikult andes selle isiklikult üle või postitades postkasti.
 5. Anonüümsed ettepanekud või kaebused esitatakse informatsiooniks juhatajale, kes otsustab menetlemise korra.
 6. Asutus tagab ettepanekutes või kaebustes delikaatsete isikuandmete kaitse.
 7. Ettepanekute või kaebuste lahendamise eest asutuses vastutab juhatus.

2. SUULISED ETTEPANEKUD JA KAEBUSED

 1. Suulised ettepanekud ja kaebused edastatakse järgnevalt:
  1. Asenduskodu kasvandike igapäevaelu osas kasvatajale;
  2. Asenduskodu kasvandike elukorralduse suhtes sotsiaaltöötajale, kes teavitab vajadusel juhatajat;
  3. Asutuse personali tegevuse või tegevusetuse osas juhatajale;
  4. Teenustel olevate laste poolt – otsesele teenust osutavale isikule või perekeskuse sotsiaaltöötajale või juhatajale;
  5. Teenustel olevate laste seaduslike esindajate poolt asutuse juhatajale;
  6. Muudes küsimustes asutuse juhatajale.
 2. Suulised ja kiireloomulised ettepanekud ja kaebused lahendatakse erandjuhul viivitamatult, üldjuhul 10 tööpäeva jooksul aga mitte rohkem kui 30 kalendripäeva jooksul.
 3. Kui nimetatud perioodi jooksul ei ole võimalik ettepanekut või kaebust lahendada, siis tehakse ettepaneku või kaebuse esitajale ettepanek esitada ettepanek või kaebus kirjalikult.

3. KIRJALIKUD ETTEPANEKUD JA KAEBUSED

 1. Kirjalikud ettepanekud või kaebused lahendab asutuse juhataja või tema poolt volitatud isik.
 2. Juhataja või tema poolt volitatud isik koostab ettepanekule või kaebusele vastuse, küsides vajadusel ettepaneku või kaebuse esitajalt või teistelt isikutelt lisateavet ja edastab vastuskirja eelnõu asutuse juhatajale allkirjastamiseks.
 3. Kirjalikele ettepanekutele või kaebustele vastatakse üldjuhul 10 tööpäeva jooksul aga mitte rohkem, kui 30 kalendripäeva jooksul.
 4. Ettepanekutele või kaebustele ei vastata juhul kui:
  1. Esitanud isikut ei ole võimalik kindlaks teha;
  2. Puuduvad esitanud isiku sideandmed;
  3. Esitanud isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ei soovi kirjale vastust;
  4. Ettepaneku või kaebuse sisu ei ole loetav või arusaadav.
 5. Kui ettepanekut või kaebust ei ole võimalik sisuliselt lahendada, siis teavitatakse ettepaneku või kaebuse esitajat küsimuse lahendamata jätmise põhjusest, soovitades võimalust, kuhu vastava küsimusega pöörduda.
 6. Isiklikult on võimalus tuua kirjalikud ettepanekud või kaebused asutuse juhatajale või sotsiaaltöötajale tööpäeviti kell 8.00 – 16.30 aadressil Kungla 12, Valga.
 7. Kui ettepaneku või kaebuse esitaja ei ole tulemusega rahul, võib ta esitada avalduse Valga Perekeskus Kurepesa hoolekogule või Valga Vallavalitsusele kui allasutuse omanikule või vastavatele ametitele (Õiguskantsleri büroo, Sotsiaalkindlustusamet, Terviseamet)

4. KORRAGA TUTVUMINE

 1. Käesolevat korda tutvustatakse asutuse töötajatele asutuse juhataja poolt:
  1. Peale selle kinnitamist;
  2. Peale muudatuste sisseviimist.
 2. 4.2 Iseseisvalt saab korraga tutvuda:
  1. Autuse juhataja kabinetis (originaal)
  2. Asenduskodu peredes kasvatusala töötajate ruumis (koopia)
  3. Lapsehoiu infostendilt (koopia)
  4. Kodulehel //kurepesa.ee
 3. Kasvatusala töötajad tutvustavad korda lastele.

5. DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

 1. Ettepanekute ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumentide säilitamise korraldab asutuse juhataja.

6. LÕPPSÄTTED

 1. Korra kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks asutuse juhataja.